BSL Zuid-Holland

Project Begeleiding Startende Leraren (BSL)

september 2014 t/m juni 2017

UniversiteitLeidenLogo.svgIn juli 2014 zijn de lerarenopleidingen van de Universiteit Leiden (ICLON), TU Delft (SEC) en Hogeschool Rotterdam (IVL) met subsidie van het Ministerie van OCW van start gegaan met het project Begeleiding Startende Leraren. Het project heeft als doel te komen tot optimale ondersteuningstrajecten van startende leraren in de eerste jaren van hun schoolcarrière op de scholen waar zij werkzaam zijn. In het eerste jaar dat het project draait, participeren 40 scholen (vestigingen) uit onze regio in het project. Van deze scholen nemen 70 BOSsen (schoolopleiders) en ongeveer 250 startende docenten deel. Vanaf september 2015 starten 38 nieuwe scholen in het project Begeleiding Startende Leraren.

Doel van het project Begeleiding Startende Leraren

Het ministerie van OCW heeft de doelen van het project vastgelegd en onder andere beschreven welke inhoudelijke aspecten deel van het project uit moeten maken. In onze regio bestaat al veel expertise op het gebied van het begeleiden van startende docenten. Dat heeft geleid tot de formulering van de volgende aanvullende doelen van het project:

het faciliteren en bevorderen van kennisdeling tussen VO-scholen en opleidingen in de regio op het gebied van de begeleiding van beginnende leraren;

het op basis van bestaande expertise gezamenlijk ontwikkelen van flexibele inductiearrangementen, gericht op de specifieke situatie van afzonderlijke scholen en aansluitend bij de individuele vragen en behoefte van beginnende leraren;

Professionaliseren van begeleiders in de school, zoals BOSsen en vakcoaches, om elementen van de inductiearrangementen uit te kunnen voeren.

Aanpak: Professionele Leergemeenschappen (PLG’S)

Voor de noodzakelijk geachte kennisdeling en de ontwikkeling van inductiearrangementen hebben we gekozen om te werken in Professionele Leergemeenschappen (PLG’S). Zo’n PLG bestaat uit ongeveer 10 deelnemers (BOSsen/ schoolopleiders) van verschillende scholen, die allen ervaring hebben in het begeleiden van beginnende leraren. De deelnemers komen gedurende één jaar minimaal tien keer op vaste momenten bij elkaar. Binnen een PLG ontwikkelen de deelnemers, voor hun eigen school, een driejarig begeleidingstraject. In dat jaar wordt ook gewerkt aan de professionalisering van de deelnemers om het arrangement daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en begeleiden. Kernbegrip bij de trajecten is Maatwerk. De trajecten passen zowel bij de individuele behoefte van de startende docent als bij het profiel van de school.

Een PLG wordt gedurende één jaar gefaciliteerd en de deelnemers ontvangen een urenvergoeding vanuit het project. Daarbij wordt iedere PLG begeleid c.q. ondersteund door twee PLG-begeleiders. Deze ervaren collega’s zijn werkzaam bij een van de opleidingsinstituten of bij een van de participerende scholen.

Wat biedt het project BSL de school?

  • Voorop staat dat een goede inductieperiode leidt tot optimale begeleiding van startende docenten en daarmee beter onderwijs in uw school. Praktisch betekent het project:
  • een unieke mogelijkheid om, door ons project gefaciliteerd, een bij uw school passend inductiearrangement te ontwikkelen of bestaande arrangementen te optimaliseren;
  • professionalisering van BOSsen en vakcoaches;
  • vergroten van kennisdeling in netwerken in de regio;deelname aan een PLG wordt vanuit het project bekostigd. Voor iedere deelnemer aan een PLG is 30 uur beschikbaar

Wat vraagt het project BSL van de school?

  • de school stelt een of (bij voorkeur) twee deelnemers in de gelegenheid deel te nemen aan de PLG-bijeenkomsten;
  • de school biedt de deelnemers aan de PLG de mogelijkheid om tijd en ruimte te maken voor PLG bijeenkomsten, onderzoek, deelname aan cursussen etc.. Aanvullend op de 30 uur vanuit het project stelt de school 30 uur per deelnemer aan de PLG beschikbaar.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met projectleider, Willem van der Wolk.

Contactgegevens Project Begeleiding Startende Leraren (BSL)

Projectleiding: drs. W.F.M. van der Wolk
ICLON, Willem Einthovengebouw, Wassenaarseweg 62A Leiden
Telefoon: 071-5274023
Email: wolk@iclon.leidenuniv.nl
Website: bsl-zuidholland.nl