BSL Wageningen

Duurzame inzetbaarheid van docenten begint bij een goede inductie van starters

Een goed begin is het halve werk. Vandaar dat de Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies van Wageningen Universiteit (WU-ECS) en StoasWageningen|Vilentum Hogeschool samen met AOC’s werken aan duurzame inductie- (c.q. inwerk) programma’s voor startende docenten.

We hanteren hierbij een ‘systeemaanpak’: niet alleen de starters en hun mentoren worden bij het project betrokken, ook hun teamleider, de HRM functionaris en (leden van) de directie. Immers, die laatste actoren bepalen voor een groot gedeelte de condities waarbinnen de begeleiding plaatsvindt (denk bijvoorbeeld eens aan de tijd die starters en hun mentor krijgen voor de begeleiding).

Onze aanpak bevat drie ‘basis-ingrediënten’:

  1. Een leergang voor mentoren. Goede inductie valt of staat bij competente mentoren. Het is echter niet vanzelfsprekend dat mentoren van startende docenten goed voorbereid zijn op rol. Vandaar dat we een leergang aanbieden voor mentoren waarin zij bijvoorbeeld leren hoe zij de observaties op een systematische manier kunnen vormgeven, welke werkvormen er allemaal zijn om reflectie te stimuleren, hoe zij het beste feedback kunnen geven etc. Ook leren ze hoe ze binnen hun begeleiding aandacht kunnen besteden aan de socialisatie van starters binnen de school en hoe starters kunnen werken aan een POP. Begeleiders leren niet alleen van de cursusleiders maar juist door onderling ervaringen en tips te delen. Zij leren bijvoorbeeld hoe de begeleiding op andere scholen wordt vormgegeven.
  2. Een online intervisietool. Uitwisseling met andere starters – mensen die ‘in hetzelfde schuitje’ zitten – is heel leerzaam. Echter, intervisie tussen starters organiseren is vaak ingewikkeld. Iedere docent heeft immers zijn/haar eigen rooster en niet iedereen is elke dag van de week aanwezig. Tips en ervaringen uitwisselen met docenten van andere scholen is al helemaal een hele klus, terwijl het heel leerzaam kan zijn om ook eens te horen hoe zaken er elders toegaan. Vandaar dat we een online intervisietool inzetten die het voor starters mogelijk maakt om tips en ervaringen uit te wisselen wanneer het hen schikt én die het mogelijk maakt om van collega’s te leren óver de grenzen van de eigen school heen.
  3. Inbedding van inductie binnen het HRM beleid. Een goed begin van de loopbaan van de starter begint eigenlijk al bij de werving en selectie. Wanneer je bij wijze van spreken gisteren wordt aangenomen en morgen direct al moet beginnen, sta je eigenlijk al met 0-1 achter. Om inductie goed te laten slagen is tijd en ruimte nodig: begeleiders hebben bijvoorbeeld tijd nodig om de obersveren en gesprekken te voeren, starters hebben relatief wat meer tijd nodig voor voorbereiding van hun lessen, etc. Voorts komt het de inductie ten goede wanneer begeleiders voor hun rol worden gevraagd op basis van hun competentie en ambitie. Kortom, het is van belang om het bredere HRM beleid in ogenschouw te nemen wanneer we werken aan een verbetering van inductieprogramma’s. Aan de hand van een checklist gaan we samen met teamleiders en HRM functionarissen na op welke aspecten het HRM beleid aangepast zou moeten worden om de inductie van starters te optimaliseren.

Publicaties


Geïnteresseerd?

Neem contact op met:

Piety Runhaar
Projectleider BSL Wageningen
Leerstoelgroep Educatie en Competentiestudies
Wageningen Universiteit, Departement Sociale Wetenschappen – bode 68
Postbus 8130, NL-6700 EW Wageningen
Hollandseweg 1, gebouw 201, kamer 7023, 6706 KN Wageningen
piety.runhaar@wur.nl / 0317 – 484833