ICALT-training 1: Observeren met ICALT

Deze training heeft tot doel om coaches en/of begeleiders te ondersteunen bij het bevorderen van professionele groei van startende leraren op het terrein van pedagogisch-didactisch handelen.

Doel van de training

Tijdens deze training leert u observeren met het ICALT instrument, waarmee u de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen van starters in kaart kunt brengen. Bij ICALT gaat het om het scoren van waarneembaar gedrag. De 32 items zijn te verdelen over zes domeinen: een veilig en stimulerend leerklimaat, efficiënte lesorganisatie, duidelijke en gestructureerde instructie, intensieve en activerende les, afstemming van instructie/verwerking op verschillen en aanleren van leerstrategieën.

Voor wie?

Deze training is voor coaches en begeleiders van starters. Ook leidinggevenden die zicht willen krijgen op de opzet en de gebruiksmogelijkheden van het observatie-instrument, kunnen deelnemen.

Onderwerpen en werkwijze

De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Er wordt ingegaan op de herkomst, theoretische onderbouwing en psychometrische kwaliteiten van het instrument en op onderzoeksresultaten. U krijgt uitleg over het gebruik van het ICALT-instrument en over de afzonderlijke items. Daarna oefent u door het gedrag van een leraar in een gefilmde les te scoren.Dit wordt besproken en de trainer wijst op patronen en valkuilen in de beoordelingen. Alle scores worden ter plekke geregistreerd ten behoeve van de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid en de verantwoording van de training. Na de beoordeling van een 2e les wordt de onderlinge en de landelijke consensus (indien aanwezig) vastgesteld. Bij onvoldoende consensus in de groep wordt een 3e les getoond met dezelfde procedure, die tot een voldoende inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid moet leiden.

Certificaat

Als aan de onderlinge en landelijke consensus voldaan wordt, krijgen de deelnemers een certificaat “ICALT observator” toegezonden. Deelnemers die na de oefening een te sterk afwijkend scorepatroon houden krijgen geen certificaat.

Deze training is ook als E-Learning te volgen.