Trainingen ICALT

In de tekst hieronder informatie over de ICALT-trainingen die we tijdens de projectperiode (ontwikkeld en) uitgevoerd hebben. We hopen de trainingen na de projectperiode te kunnen continueren.
Voor meer informatie: neem contact op met Marcelle Hobma, m.m.g.m.hobma@vu.nl

Met de kijkwijzer ICALT kan het pedagogisch en didactisch handelen van de leraar in beeld gebracht worden, het gaat daarbij om concreet en waarneembaar gedrag. De Kijkwijzer bestaat uit 6 domeinen en 32 indicatoren (leerklimaat, instrueren, lesorganisatie, activeren, differentiëren en leerstrategieën) en nog 3 indicatoren voor de betrokkenheid van de leerlingen.
De scores kunnen omgezet worden in een nieuwe ordening (op basis van de moeilijkheidsgraad van de verschillende handelingen) waaruit vervolgens de Zone van naaste Ontwikkeling (ZvnO) afgeleid kan worden.
Gerichte begeleiding in de ZvnO leidt aantoonbaar tot een snelle professionele groei en zeer waarschijnlijk tot meer welbevinden, minder stress en hoger leerrendement!

Om begeleiders van startende leraren in staat te stellen met het ICALT- instrument te werken organiseerde Frisse Start de trainingen:
ICALT-1: Het leren werken met het instrument (certificaat RUG)
ICALT-2: Het leren bepalen van de Zone van Naaste Ontwikkeling na observatie met ICALT (certificaat RUG)
Het ging daarbij om trainingen die door de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkeld zijn.

Op verzoek van de deelnemers aan ICALT-1 en 2 zijn er vanuit Frisse Start vervolgtrainingen ontwikkeld die zich specifiek richten op de gerichte begeleiding in de Zone van naaste Ontwikkeling.
Er wordt in deze trainingen ruim aandacht besteed aan zowel de gespreksvoering als de specifieke didactische vaardigheid, aan theorie, praktische handreikingen en het oefenen.
ICALT-3a – Gespreksvoering: voeren van gesprek ná ICALT-observaties, in 5 stappen van contact naar contract, bevorderen eigenaarschap voor professionele ontwikkeling, valkuilen en tips.
ICALT-3b – Activeren: gespreksvoering in het kader van gerichte begeleiding in de ZvnO
ICALT-3c – Differentiëren: idem
ICALT-3d – Leerstrategieën: idem

In alle gevallen gaat het om trainingen van 4 uur.

ICALT-maatwerk
Het ICALT-instrument blijkt inmiddels bij meerdere doelgroepen en voor meerdere doelen ingezet te worden. Teamleiders, managers en medewerkers HRM nemen steeds vaker deel aan de trainingen. Vanuit het perspectief ‘gericht sturen op professionele groei’ is dat een positieve ontwikkeling.
Om tegemoet te komen aan de verschillende doelgroepen en doelen heeft Frisse Start ICALT-maatwerk ontwikkeld; het aanbod varieert van workshops, presentaties tot trainingen.