Bronnen

Sinds 2013 krijgt het onderwerp begeleiding van startende leraren veel aandacht. Er zijn tal van bronnen beschikbaar met achtergrondinformatie. Zie hieronder een selectie:

 • Opschaling_van_inductie: de bevindingen van het landelijk onderzoek, tranche 1
 • Inspectierapport met de uitkomsten van onderzoek naar de tevredenheid van starters over de lerarenopleiding.
 • Op de lerarenagenda vindt u informatie over de beleidsagenda 2013- 2020 met veel informatie over de begeleiding van starters én scholen als lerende organisaties.
 • Professor Peter Leisink is betrokken bij de leergang S.HRM. In een webinar bespreekt hij inzichten en toepassingen waarmee de middenmanager aan de slag kan in de VO-praktijk.
 • Op sterkeschool.nl kunnen startende leraren allerlei tips en publicaties vinden.
 • Klik hier voor het onderzoeksrapport dat verricht is in opdracht van de Europese Commissie en dat ingaat op loopbaanpaden in het onderwijs en de noodzaak tot het Levenslang Leren.
 • Vanuit Frisse Start werken we onder meer samen met het project Junior Leraar van de HvA.
 • Conclusies naar de effecten van Opleiden in de School, RuG (2016)
 • In Didactief (december 2016) een artikel vanuit de RuG over de betrouwbaarheid van observaties.
 • Loopbaanmonitor 2016, Begeleiding van beginnende leraren, MOOZ (2016)
 • Een beroepsbeeld voor de leraar – Notitie die kan helpen bij het uitwerken van een visie op professionele groei. Deze notitie, verschenen in September 2017, is het resultaat van een tweedaagse werksessie met een groep van betrokkenen en experts vanuit de opleidingen (VSNU, ADEF), scholen, VO-raad en OCW. In januari 2020 verschijnen er 3 nieuwe publicaties naar aanleiding van dit onderwerp.
 • Topsport: een presentatie van Merijn Zeeman, Directeur Sport bij de Jumbo Visma-ploeg. Van een ploeg in de problemen (2016) naar een topploeg die topprestaties levert. Deze presentatie is gebruikt op de slotconferentie van Frisse Start om een gesprek op gang te brengen  over Toponderwijs.

Publicaties en sites

 • Een krachtige rol voor de schoolleider: Bij het ontwikkelen en implementeren van de BSL-trajecten blijkt elke keer hoe belangrijk de rol van de schoolleider is. Een constatering die ondersteund wordt door een publicatie van de Onderwijsraad. https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2018/een-krachtige-rol-voor-schoolleiders/item7631
 • De ontwikkeling naar een Professionele Schoolorganisatie (PSO): de VO-raad heeft o.a. met het programma Stap 2 en allerlei activiteiten scholen ondersteund de versterking van S.HRM en de lerende cultuur in scholen. In december 2018 is een notitie met een terugblik en een 20-tal indicatoren voor de schoolontwikkeling. Voor meer informatie: Brochure PSO
 • De school als Professionele Leergemeenschap (PLG): vanuit het Kohnstamminstituut is 3 jaar lang onderzoek gedaan naar de ontwikkelactiviteiten die in 14 scholen ontplooid zijn om de school als geheel te veranderen in een PLG. De scholen werden begeleid door een projectleider vanuit de Onderwijscoöperatie en de VO-Raad in het kader van het gezamenlijke projectplan ‘Professionele leergemeenschappen in het VO: gedeelde doelen, complementaire verantwoordelijkheden’. De 14 scholen zijn onderzocht door een onderzoekconsortium van het Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam, en het ICLON, Universiteit Leiden. Zie verder http://www.plg.kohnstamminstituut.nl/rapporten—presentaties.html.
 • Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep: vanuit de Amsterdamse taskforce Lerarentekort wordt er geïnvesteerd in het verhogen van de instroom en in het behoud van leraren voor het onderwijs. Dit gebeurt door het versterken van ontwikkelmogelijkheden en creëren van loopbaanperspectief. Zie verder:
  https://leraareenkleurrijkberoep.nl/
 • Platform Samen Opleiden & Professionaliseren: het platform Samen Opleiden en Professionaliseren is een initiatief van de PO-raad, de VO-raad, de MBO-raad en de lerarenopleidingen.
  https://www.platformsamenopleiden.nl/