Trainingen ICALT

ICALT-training 1: Observeren met ICALT

Tijdens deze training leert u observeren met het ICALT-instrument. Dit is een observatie-instrument dat in kaart brengt hoe het pedagogisch-didactisch handelen van leraren zich ontwikkelt. Het instrument richt zich op waarneembaar gedrag in de volgende domeinen: een veilig en stimulerend leerklimaat, efficiënte lesorganisatie, duidelijke en gestructureerde instructie, intensieve en activerende les, afstemming van instructie/verwerking op verschillen, aanleren van leerstrategieën en betrokkenheid van leerlingen. ICALT kan worden ingezet in de begeleiding van startende leraren en levert tegelijkertijd waardevolle informatie op voor het landelijke onderzoek naar de ontwikkeling van startende leraren. Het is expliciet niet bedoeld als beoordelingsinstrument.

De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Er wordt ingegaan op de herkomst en theoretische onderbouwing van het instrument en op resultaten uit eerder onderzoek. U krijgt uitleg over het werkwijze en over de afzonderlijke items. Daarna oefent u met het instrument aan de hand van videofragmenten te scoren. Er wordt gekeken in hoeverre er binnen de groep consensus is over de waardering op de verschillende items. Op basis hiervan deze oefening bespreekt de trainer eventuele aandachtspunten en valkuilen met de groep. Het doel van de training is om een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid van de ICALT-observaties te realiseren. Dit meten we door te kijken of er bij het tweede videofragment voldoende consensus is binnen de groep en met de landelijke scores.

Certificaat
De training is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen. Als aan de vooraf vastgestelde consensusnorm voldaan wordt, krijgen de deelnemers via de RUG een certificaat “ICALT observator” toegestuurd.

Eerstvolgende trainingsdata: nog niet bekend
Duur: 1 dagdeel
Locatie: Radboud Universiteit of – bij voldoende aanmeldingen – op locatie.
Kosten: deelname is gratis voor scholen die deelnemen aan het project Begeleiding Startende Leraren
Aanmelden via deze link: niet beschikbaar
Informatie: Laura Snelder (l.snelder@docentenacademie.ru.nl)


ICALT-training 2: Begeleiden met ICALT

Tijdens deze training krijgt u een systematiek aangereikt om op basis van de lesobservatie met het ICALT-instrument de Zone van Naaste Ontwikkeling (ZvnO) te bepalen en concrete ontwikkelpunten vast te stellen waar de startende leraar mee aan de slag kan gaan. Naar aanleiding hiervan bepaalt u in overleg met de startende docent welke begeleiding nodig is om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Na verloop van tijd wordt een volgende observatie uitgevoerd en wordt opnieuw de ZvnO vastgesteld. Zo ontstaat een coachingscyclus die steeds opnieuw doorlopen kan worden. Deze combinatie van ICALT-observatie en begeleiden in de ZvNO is in eerder onderzoek effectief gebleken.

De training bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Het theoretisch deel richt zich op effectief leraarsgedrag, de rangorde in het pedagogisch didactisch handelen van de leraar die vastgesteld kan worden met de RASCH-methode en het gericht begeleiden in de ZvnO. U oefent met het bepalen van de ZvNO. Aan de hand van een videofragment wordt het ICALT-observatie instrument ingevuld en omgezet naar een scoringspatroon waardoor de ZvNO zichtbaar wordt. Vervolgens oefent u met het coachen in de ZvNO ter bevordering van het effectief pedagogisch en didactisch handelen.

Certificaat
De training is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen. Deelnemers krijgen via de RUG een certificaat toegestuurd.

Eerstvolgende trainingsdata: nog niet bekend
Duur: 1 dagdeel
Locatie: Radboud Universiteit of – bij voldoende aanmeldingen – op locatie.
Kosten: deelname is gratis voor scholen die deelnemen aan het project Begeleiding Startende Leraren
Aanmelden via deze link: niet beschikbaar
Informatie: Laura Snelder (l.snelder@docentenacademie.ru.nl)