BSL Eindhoven

Docent zijn en blijven: gesterkt door een positieve professionele identiteit

De projectdoelen worden gerealiseerd door:

 • systematisch te werken aan de eigen professionele ontwikkeling
 • begeleiding door coaches/begeleiders binnen (video-trajecten) en buiten de school (identity workshops)
 • het vormgeven aan een binnenschoolse systematiek of inductie-arrangement

Communicatielijnen
Samenhang in en dialoog over het inductiearrangement is belangrijk. Vele partners zijn nodig om het gewenste arrangement op de eigen school te bewerkstelligen. Binnen regio Eindhoven vervullen de schoolbegeleiders hierbij een spilfunctie. Zij zien toe op de uitvoering van de geplande activiteiten in de eigen school en onderhouden daarvoor contact met alle andere betrokkenen. Schoolbegeleiders en leden van het projectteam komen tweemaandelijks bijeen.

Identity workshops
De bovenschoolse Identity Workshops zijn gericht op de ontwikkeling van professionele identiteit en sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van de beginnende leraar. In het eerste jaar ligt het accent op het herkennen van en omgaan met professionele identiteitsspanningen (spanningen tussen wie je bent als docent en wie je als docent wilt zijn). Door in dialoog met andere startende leraren deze spanningen te analyseren worden ze omgezet in leermomenten. In het tweede jaar staat de afstemming tussen drie dimensies van professionele identiteit centraal: de leraar als persoon, de leraar als professional en de situatie waarin de leraar zijn/haar beroep uitoefent. In het derde jaar wordt in een terugkombijeenkomst nagegaan welk professioneel zelfbeeld de beginnende leraren hebben ontwikkeld en hoe zij zich in de toekomst verder willen ontwikkelen als professional in de school en daarbuiten. Verdere uitleg over hoe je je professionele identiteit ontwikkelt als startende docent vind je in het volgende filmpje.

Videotrajecten
Bij het ontwikkelen van een reëel perspectief op het beroep en op de eigen ontwikkeling is een coach nodig die goede, regelmatige ondersteuning geeft. Videofeedback blijkt een krachtig middel in het geven van de ondersteuning. Het Eindhovense project voorziet erin coaches te trainen in coaching van beginnende leraren met behulp van video-feedback. In het eerste jaar van de begeleiding ligt het accent op individuele coachtrajecten met videofeedback waarin een coach met de beginnende leraar video-opnamen van lessen observeert en analyseert. In het tweede en derde jaar wordt in kleine videoclubjes van beginnende en ervaren docenten in de eigen school geleerd door samen eigen lessen op te nemen en te analyseren. In het derde jaar wordt gemeenschappelijk met vakgenoten uit de eigen school en/of uit andere scholen met vakdidactische begeleiding geleerd.


Meer informatie:

Informatie over het project Begeleiding Startende Leraren in regio Eindhoven:

Wilt u meer weten? Bekijk de nieuwsbrieven:

Voor het onderzoek naar de beginsituatie van de begeleidingsstructuur bij aanvang van het BSL project is ook een interne rapportage opgesteld:

Na afloop van drie jaar BSL project is een eind rapportage opgesteld:


Regionale Stuurgroep:

 • Prof.dr .D. Beijaard, hoogleraar-directeur ESoE, Technische Universiteit Eindhoven.
 • Dhr. J. Struik, MA, adjunct-directeur, FLOT, Fontys, Lerarenopleiding Tilburg.
 • Drs. J. Linssen, rector/directeur Heerbeeck College Best.
 • Dr. G. Schellings, projectleider BSL_ESoE, Technische Universiteit Eindhoven.

Regionaal Opleiders- & Onderzoekersteam:

 • Dr. Gonny Schellings (ESoE), projectleider
 • Drs. Janine Mommers (ESoE)
 • Dr. Rita Schildwacht (FLOT)
 • Dr. ir. Quinta Kools (FLOT)
 • Drs. Corry Kocken– van Acht (ESoE)

Deze scholen werken al mee:

 • Heerbeeck College, Best
 • Lorentz Casimir Lyceum, Eindhoven
 • Stedelijk College Eindhoven, Eindhoven
 • Fioretti College, Veghel
 • Zwijsen College, Veghel
 • Jan van Brabant College, Helmond
 • Scholengemeenschap Were Di, Valkenswaard
 • OMO Scholengroep Helmond
 • Van Maerlant Lyceum, Eindhoven
 • Pleinschool Helder, Eindhoven
 • Sint Joris College, Eindhoven
 • Sondervick College, Veldhoven

Geïnteresseerd? Aanmelden?

Neem contact op met de projectleider, Gonny Schellings voor een gesprek over deelname. Maatwerk is mogelijk.

Gonny Schellings
Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven School of Education
Traverse 3.30
Postbus 513
5600 MB EINDHOVEN
Tel. (040) 247 5928
g.l.m.schellings@tue.nl

Website begeleiding startende leraren TUE