Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Klik hieronder dan op het thema van uw vraag. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen via lonie@rug.nl of via ons contactformulier.


Definities

Wat is een starter?
Een docent is een starter als hij/zij voldoet aan twee voorwaarden. Ten eerste dient de docent te beschikken over een lesbevoegdheid. Een docent is bevoegd met een eerstegraads, tweedegraads (inclusief educatieve minor), pabo, en/of een pedagogisch-didactisch getuigschrift (pdg). Ten tweede dient de docent vanaf het behalen van zijn/haar bevoegdheid over nul tot twee jaar werkervaring te beschikken. Onderstaand treft u enkele voorbeelden van een starter.

  • U heeft in september 2015 uw bevoegdheid behaald;
  • U heeft vijf jaar onbevoegd voor de klas gestaan, en in september 2015 uw bevoegdheid behaald;
  • U heeft een tweedegraads bevoegdheid behaald in 2006, daarna uw eerstegraads bevoegdheid in november 2014;
  • U heeft als zij-instromer uw bevoegdheid behaald in september 2014.

Wat is een zij-instromer?
‘’U bent een zij-instromer als u vanuit een ander beroep docent wilt worden. Of als u al bevoegd bent maar les wilt geven in een ander vak. Om zij-instromer te worden in het […] voortgezet onderwijs moet u beschikken over minimaal een afgeronde hbo-opleiding, voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring, en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)’’ www.rijksoverheid.nl.

Wat is een inductiearrangement?
Een inductiearrangement is een driejarig gepland inwerk- en begeleidingstraject voor starters. Het arrangement is een programma dat starters ondersteunt in hun ontwikkeling als docent. Het voorziet in maatregelen op het gebied van werkdrukvermindering, kennismaking met schoolregels en schoolbeleid, professionele ontwikkeling en effectief lesgeven. Op deze pagina kunt u een Handreiking vinden met meer informatie over het inductiearrangement en hoe dit op een school vormgegeven kan worden.

Wat is een BRIN-nummer?
Alle scholen en de hiermee samenhangende instellingen staan in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) dat wordt samengesteld en geactualiseerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het BRIN-nummer bestaat uit twee cijfers en twee letters, bijvoorbeeld 01AA.

Wat is een vestigingsnummer?
Een schoolinstelling (BRIN-nummer) kan meerdere vestigingen hebben. Het vestigingsnummer is een locatienummer van de school. Het vestigingsnummer bestaat uit het BRIN-nummer met daarachter twee cijfers. De laatste twee cijfers staan voor de locatie van de vestiging. Een voorbeeld van een vestigingsnummer is 01AA01. De hoofdlocatie van een schoolinstelling heeft als vestigingsnummer altijd 00. Het vestigingsnummer wordt ingevuld bij de afname van de lesobservaties via de app en via het ICALT-lesobservatieformulier.

Wat zijn de taken van de schoolcontactpersoon?
De schoolcontactpersoon is de belangrijkste schakel tussen de projectorganisatie van het landelijk onderzoek en de school (schoolleiding en docenten). De schoolcontactpersoon is verantwoordelijk voor de (tijdelijke) afmeldingen van starters voor het BSL-project. Tijdelijke afmeldingen kunnen voorkomen bij langdurige ziekte en zwangerschapsverlof. Ook informatie omtrent de dataverzameling, instructies voor het afnemen van lesobservaties en vragenlijsten en mededelingen verlopen via de schoolcontactpersoon. Het is dan ook van belang dat wijzigingen in de schoolcontactpersoon of contactgegevens van de schoolcontactpersoon tijdig worden doorgegeven via lonie@rug.nl.


Vragen over het aan- en afmelden van docenten en schoolcontactpersonen

Hoe kan ik een starter aanmelden voor het BSL-project?
Het aanmelden van starters verloopt via de projectleider van de regio en bestaat uit vier stappen:

  1. De regioprojectleider verstuurt een instructie voor de aanmelding naar de schoolcontactpersoon. Hierbij ontvangt de schoolcontactpersoon een standaard e-mail met een link naar een digitaal aanmeldingsformulier.
  2. Starters melden zich via de link aan en geven daarbij toestemming voor het gebruik van zijn/haar gegevens voor het landelijk onderzoek.
  3. De schoolcontactpersoon ontvangt een overzicht van de starters die zich hebben aangemeld. Wij vragen deze te controleren en beoogde starters die zich nog niet hebben aangemeld aan te sporen dit alsnog te doen.
  4. De schoolcontactpersoon ontvangt een definitief overzicht van de aangemelde starters.

Hoe kan ik een starter afmelden voor het BSL-project?
Het kan voorkomen dat gedurende het project een starter om uiteenlopende redenen uitvalt of niet meer kan deelnemen aan het onderzoek. De schoolcontactpersoon is verantwoordelijk voor het afmelden van een docent. Afmeldingen kunnen worden doorgegeven via lonie@rug.nl, voorzien van een reden van afmelding, e-mailadres van de starter en de eventuele datum van uitdiensttreding. Docenten kunnen zichzelf niet afmelden voor het project.

Moet ik een starter afmelden bij zwangerschapsverlof, langdurige ziekte, of bij andere omstandigheden waardoor een starter niet kan deelnemen aan één of meerdere dataverzamelingsrondes?
Gedurende de dataverzameling zijn wij graag op de hoogte wanneer een starter tijdelijk niet aan het onderzoek kan deelnemen. In het geval een starter om uiteenlopende redenen niet kan deelnemen aan de lesobservatie, de leerlingvragenlijst of de begeleidingsmonitor, dient dit door de schoolcontactpersoon te worden aangegeven via lonie@rug.nl. Bij een zwangerschapsverlof of langdurige ziekte gaat het veelal om een tijdelijke afwezigheid. Bij een volgende dataverzamelingsronde kunnen starters weer deelnemen.

Hoe kan ik een wijziging van de schoolcontactpersoon doorgeven?
Wijzigingen van schoolcontactpersoon of de contactgegevens van de schoolcontactpersoon kunnen worden doorgegeven via lonie@rug.nl.


Vragen over de lesobservaties

Wanneer worden de lesobservaties afgenomen?
Gelijktijdig met de leerlingvragenlijst worden gedurende het BSL-project vier lesobservaties afgenomen in drie opeenvolgende schooljaren. Klik hier voor de Tijdlijn.

Kan een lesobservatie alleen via de app worden afgenomen?
Nee, de lesobservatie kan ook via een papieren ICALT-lesobservatieformulier worden ingevuld.

Waar vind ik het ICALT-lesobservatieformulier?
Een lesobservatieformulier kan op twee manieren worden gevonden. De eerste manier is via de ICALT-app. Op deze pagina vindt u hoe van de app gebruik kan worden gemaakt. De tweede manier is via een papieren ICALT-lesobservatieformulier. Voor elk van de vier dataverzamelingsrondes ontvangt de schoolcontactpersoon per e-mail het meest recente lesobservatieformulier. Oude lesobservatieformulieren kunnen niet worden gebruikt.

Waar stuur ik het ICALT-lesobservatieformulier naartoe?
Ingevulde ICALT-lesobservatieformulieren ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk na afname, zodat de feedback voor starters tijdig kan worden verzorgd. Dit kan betekenen dat de school meerdere keren een aantal formulieren per post verstuurt. Wanneer u de observatie via een papieren vragenlijst hebt ingevuld, kunt u deze op twee manieren versturen. Ten eerste kunt u de lesobservaties (gelieve elke observatie van een nietje te voorzien) in een envelop zonder postzegel versturen naar:
Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen
t.a.v. Michelle Helms-Lorenz (LONIE)
Antwoordnummer 172
9700 VB Groningen
Ten tweede kunt u de lesobservatieformulieren inscannen en mailen. Dat kan naar lonie@rug.nl.

Wanneer ontvangen starters feedback op de lesobservaties?
Wanneer het lesobservatieformulier via de app volledig is ingevuld, kan door de observator in de app een rapportage worden aangemaakt. Deze rapportage kan vanuit de app naar de betreffende docent worden verstuurd per e-mail, zodat deze direct een terugkoppeling op de gegeven les ontvangt. Wanneer het lesobservatieformulier via de papieren vragenlijst is ingevuld en opgestuurd, ontvangt de docent per e-mail een rapportage, in december bij de najaarsmeting en in juni bij de voorjaarsmeting.

Mijn deelname aan het project is afgerond, maar ik wil graag feedback-rapportages blijven ontvangen over geobserveerde lessen, kan dat?
U kunt buiten het project geobserveerd blijven worden. Nadat u zich hier heeft aangemeld bent u voor gecertificeerde observatoren zichtbaar in het project ‘Collegiale Consultatie’. Laat hem/haar weten dat een afgenomen lesobservatie kan worden ingevoerd, en u ontvangt binnen 5 werkdagen een feedbackrapport.

Ik zou graag zelf willen observeren met het ICALT- lesobservatie formulier,  kan dat?
In de gratis ICALT E-learning omgeving leert u te werken met het observatie-formulier. Na het afronden van een toets ontvangt u een certificaat en toegang tot de ICALT app.


Vragen over de leerlingvragenlijst

Wanneer wordt de leerlingvragenlijst afgenomen?
Gelijktijdig met de lesobservaties wordt gedurende het BSL-project vier keer een leerlingvragenlijst afgenomen in drie opeenvolgende schooljaren. Klik hier voor de Tijdlijn.

Is een digitale afname van de leerlingvragenlijst verplicht?
Nee, de leerlingvragenlijst kan op verzoek (lonie@rug.nl) ook op papier worden ingevuld.

Waar vind ik de leerlingvragenlijst?
De schoolcontactpersoon ontvangt per e-mail een link naar de leerlingvragenlijst. Klik hier voor meer informatie over de digitale afname van de leerlingvragenlijst. Wanneer de school geen digitale afname wenst, kan zij een verzoek doen deze per post te ontvangen. Dat verzoek dient zo snel mogelijk kenbaar te worden gemaakt via lonie@rug.nl, met vermelding van een postadres. Klik hier voor meer informatie over de papieren afname van de leerlingvragenlijst.

Waar stuur ik de leerlingvragenlijst naartoe?
Wanneer de leerlingvragenlijst via de digitale weg volledig door de leerling is ingevuld, verschijnt in het scherm ‘‘Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!’’. Bij het verschijnen van deze melding kan het venster worden afgesloten. Het kan zijn dat leerlingen enkele vragen vergeten in te vullen. Dan wordt daar een melding van gegeven. Wanneer gebruik is gemaakt van de papieren leerlingvragenlijsten, wordt per starter een retourenvelop meegezonden. Ingevulde leerlingvragenlijsten ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk na afname, zodat de feedback voor starters tijdig kan worden verzorgd. Dit kan betekenen dat de school meerdere keren een aantal leerlingvragenlijsten per post verstuurt.

Onze school kan niet voldoen aan de voorwaarden voor afname van de leerlingvragenlijst (minimaal 18 leerlingen, de klas waar de leerlingvragenlijst in een voorgaand schooljaar is afgenomen, of de klas waar de lesobservatie heeft plaatsgevonden). Kan de leerlingvragenlijst alsnog worden afgenomen?
Ja, de leerlingvragenlijst kan worden afgenomen, ook als niet kan worden voldaan aan de voorkeuren voor een klas van minimaal 18 leerlingen, de klas waar de leerlingvragenlijst in een voorgaand schooljaar is afgenomen, of de klas waar de lesobservatie gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden. Het zijn wensen in het kader van wetenschappelijk onderzoek, maar geen vereisten.

Wanneer ontvangen starters feedback op de leerlingvragenlijst?
Zowel bij een digitale afname als bij afname via de papieren leerlingvragenlijst ontvangen docenten per e-mail een terugkoppeling van de resultaten, in december bij de najaarsmeting en in juni bij de voorjaarsmeting.

Mijn deelname aan het project is afgerond, maar ik wil graag de leerlingvragenlijst blijven afnemen in mijn klas(sen), kan dat?
U kunt buiten het project de leerlingvragenlijst afnemen via een webapplicatie. U ontvangt nog dezelfde dag een feedbackrapportage! Meldt u hier aan en u ontvangt binnen 5 werkdagen verdere instructies.


Vragen over de begeleidingsmonitor

Wanneer wordt de begeleidingsmonitor afgenomen?
De begeleidingsmonitor wordt gedurende het BSL-project drie achtereenvolgende jaren ingevuld in de periode april-juni.

Is een digitale afname van de begeleidingsmonitor verplicht?
Ja, de begeleidingsmonitor kan enkel digitaal worden afgenomen.

Waar vind ik de begeleidingsmonitor?
In tegenstelling tot bij de lesobservaties en de leerlingvragenlijst, ontvangt niet de schoolcontactpersoon, maar de starter zelf een e-mail met daarin een link die leidt naar de begeleidingsmonitor. Elk jaar ontvangt de docent een nieuwe e-mail met een nieuwe link. Oude links kunnen niet worden gebruikt.

Ontvangen starters feedback op de begeleidingsmonitor?
Nee, starters ontvangen geen feedback op de begeleidingsmonitor.


Vragen over de app

Hoe kan ik inloggen in de app?
Om in te loggen in de app gaat u naar www.icalt.nl. U krijgt automatisch toegang tot de app, wanneer u de ICALT-training heeft gevolgd. Om uw wachtwoord in te stellen, dient u uw e-mailadres in te vullen, te klikken op ‘wachtwoord vergeten’, en de instructies op te volgen. Vragen over het inloggen in de app kunt u stellen via s.d.siekman@rug.nl.

Welk project moet ik kiezen in de app?
Als u een ICALT-lesobservatie wilt aanmaken, dient u een projectnaam te kiezen. Klik hier voor een overzicht van de projectnamen uit de app.

Waar vind ik een starter in de app?
Als u de juiste locatie en het juiste project hebt geselecteerd, verschijnt bij het onderdeel ‘Docent’ een lijst van docenten die verbonden zijn aan het project op de door u geselecteerde locatie. Indien de docent in kwestie niet in de lijst voorkomt, kunt u een nieuwe observatie aanmaken en voor de hoofdlocatie van deze school kiezen. De hoofdlocatie is het locatienummer dat eindigt op 00. Indien de starter in kwestie ook niet onder de hoofdlocatie valt, kunt u contact opnemen via s.d.siekman@rug.nl. Het handmatig toevoegen van starters aan de lijst is niet mogelijk.

Onze school werkt niet met de app. Wat nu?
Wanneer uw school niet met de app werkt, kunnen lesobservaties worden uitgevoerd via het papieren ICALT-lesobservatieformulier. De schoolcontactpersoon ontvangt per e-mail het meest recente lesobservatieformulier. Het is van belang geen oude versies van het ICALT-formulier te gebruiken. Ingevulde formulieren kunt u inscannen en mailen naar lonie@rug.nl. Tevens kunt u de formulieren per post versturen. Klik hier voor het adres.


Vragen over de financiële vergoeding

Wanneer komt een school in aanmerking voor financiële vergoeding?
De school kan aanspraak maken op een financiële vergoeding van 2.000 euro per deelnemende starter. De financiële vergoeding geldt uitsluitend wanneer docenten voldoen aan de voorwaarden voor een starter. Bovenaan deze pagina onder ‘Definities’ vindt u wanneer een docent als een starter wordt aangemerkt. Daarnaast is een voorwaarde voor het ontvangen van een financiële vergoeding dat gedurende drie jaar alle onderzoeksgegevens van een starter worden aangeleverd. Voor vragen over de vergoeding kunt u terecht bij de universitaire lerarenopleiding in uw regio.

Wat gebeurt er wanneer een deadline voor een of meerdere docenten niet is gehaald?
Na een gemiste dataverzamelingsronde kunnen starters gewoon blijven deelnemen aan het BSL-project. Wanneer onderzoeksgegevens gedurende het project niet tijdig worden aangeleverd, heeft dit echter gevolgen voor het ontvangen van de financiële vergoeding. Er zijn uitzonderingen. In het geval bij een docent om uiteenlopende redenen (zwangerschapsverlof, langdurige ziekte) geen lesobservatie, geen leerlingvragenlijst of geen begeleidingsmonitor kan worden afgenomen, dient dit door de schoolcontactpersoon te worden aangegeven via lonie@rug.nl. Het niet aanleveren van onderzoeksgegevens door overmacht heeft geen gevolgen voor de verdere deelname.


Overige vragen

Wanneer wordt gebruik gemaakt van de onderzoeksgegevens van docenten?
Voordat gebruik wordt gemaakt van de gegevens van docenten voor onderzoeksdoeleinden, dient elke starter een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Hiermee verklaart een starter dat het toestemming geeft voor het wetenschappelijk gebruik van gegevens door de Rijksuniversiteit Groningen. Alle gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt, waardoor uitkomsten niet herleid kunnen worden naar een school of docent. De geïnformeerde toestemmingsverklaring kan zowel digitaal als op papier worden ondertekend en ingestuurd.

Hoe kom ik als coach van een starter aan de feedback op een lesobservatie en de leerlingvragenlijst?
Rapportages worden vertrouwelijk per e-mail naar de starter verzonden, in december bij de najaarsmeting en in juni bij de voorjaarsmeting.